Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. MD Clinic Praga Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz podmiotom, instytucjom i organom określonym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
- do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
-  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
-  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
-  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
-  na informatycznym nośniku danych.
3. MD Clinic Praga Sp. z o.o. nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych
Administratorem Pani/a danych osobowych jest MD Clinic Praga Sp. z o.o. z siedzibą ul. św. Wincentego 14 lok U1 03-505 Warszawa
tel. +48 22 121 21 61
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektor danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktować się z nami można w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. św. Wincentego 14 lok U1 03-505  Warszawa
3. Cel przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w celu:
- świadczenia usług medycznych,
- leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych
- prawnie uzasadnione cele przetwarzania danych osobowych
- w związku z realizacją przepisów prawa
- promocji produktów i usług własnych, (po uzyskaniu zgody)
- archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny kliniki).
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :
- Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.w
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
5. Okres przetwarzania danych
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
6. Odbiorcy danych
Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług:
- podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
- podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
- podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.,
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednak zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja na temat obowiązku podania danych
Pozyskiwanie danych osobowych jest niezbędne z celu wykonania usług medycznych. Podyktowane przepisami prawa dotyczącymi świadczenia usług medycznych. Niezłożenie danych przetwarzanych w tym celu uniemożliwi wykonanie usług medycznych.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 Prawa Pacjenta stanowią integralną część praw człowieka
- prawo do poszanowania jako osoby ludzkiej
- prawo do samodecydowania
- prawo do poczucia bezpieczeństwa własnej osoby i prawo do poszanowania prywatności
- prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturowych
- prawa do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych
Pacjent ma prawo do informacji o:
- stanie swojego zdrowia
- proponowanych procedurach leczenia, o ryzyku zawartym w proponowanej procedurze leczenia
- przewidywanych korzyściach leczenia oraz skutkach zaniechania leczenia
- rozpoznaniu, rokowaniu i postępie leczenia
- personelu odpowiedzialnym za leczenie i opiekę nad nim
- przepisach i zwyczajach określających jego pobyt w zakładzie leczniczym
Pacjent ma prawo być nie informowanym, o ile wyraźnie przedstawi takie życzenie oraz ma prawo wskazać osobę, która będzie informowana w jego imieniu. Każda informacja o stanie zdrowia jest prawnie chroniona.
Pacjent ma prawo do:
- intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
- dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby wyrażania w sposób świadomy, dobrowolny i swobodny oświadczeń (zgody) na proponowane działania medyczne
Zgoda na działania medyczne może być udzielona przez przedstawiciela prawnego.  
Gdy wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego, a w danej chwili nie ma możliwości uzyskania takiej zgody, to w stanach nagłych powinna być podjęta natychmiastowa interwencja medyczna bez jego zgody.
Pacjent  w przypadku naruszenia jego praw ma możliwość złożenia skargi do:
- Kierownika podmiotu leczniczego
- Rzecznika Praw Pacjenta
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej  Izbie Lekarskiej
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
- Ministerstwa Zdrowia
- Rzecznika Praw Obywatelskich
Pacjent ma prawo, w razie zawinionego naruszenia jego praw, wystąpić z pozwem cywilnym do sądu rejonowego właściwego dla siedziby podmiotu leczniczego.
Obowiązkiem Pacjenta przebywającego na terenie zakładu leczniczego jest:
- przestrzegać Karty Praw i Obowiązków Pacjenta
- przestrzegać obowiązujących przepisów
- przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich
- okazywać szacunek osobom odpowiedzialnym za leczenie i opiekę
- nie szkodzić innym pacjentom
- nie niszczyć wyposażenia zakładu leczniczego
- przyczyniać się do tworzenia partnerskich relacji z otoczeniem
Szczegółowy wykaz praw pacjenta zawarty jest w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,poz.417)dostępnej w Recepcji Przychodni Wielospecjalistycznej MD Clinic Praga.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA TELEPORAD

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
- Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w MD Clinic Praga w ramach Teleporady:
- Regulamin – niniejszy regulamin.
- Specjalista – osoba fizyczna będąca lekarzem dentystą, psychologiem, rehabilitantem, położną, dietetykiem, terapeutą lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą  czynności w   zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
- Świadczeniodawca – Przychodnia Wielospecjalistyczna MD Clinic Praga z siedzibą w Warszawie pod adresem: 03-505 Warszawa ul. św. Wincentego 14 lok U1, KRS 000073985 REGON 367082858 nr księgi rejestrowej 0000001919939.
- Teleporada – porada medyczna jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomoc przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem Portalu lub telefonu).
- Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.
2. Do regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujący akty prawne:
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- Ustawa z dnia 6 listopada 2009 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
3.  Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Świadczeniodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
4.  Akceptując Regulamin, pacjent uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Klienta – również za komunikację telefoniczną, prowadzoną przez Świadczeniodawcę w celu realizacji Usługi Telemedycznej oraz w celu przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5.  Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:
- przeprowadzenie badania podmiotowego
- omówienie wyników badań
- udzielenie informacji co do przyjmowanych leków
- wystawienie e-Recepty
- wystawienie e-Zwolnienia
- wystawienie skierowania
6.   W ramach Teleporady nie mogą być udzielane następujące świadczenia:
- usługi medyczne, w których niezbędna jest obecność pacjenta.
7.  Teleporady świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem dostępnym w Rejestracji Przychodni i pod numerem telefonu 22 121 21 61.
8.  Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
- rejestracja Pacjenta
- akceptacja postanowień Regulaminu
- opłacenie usługi
9.   W przypadku Pacjentów małoletnich czynności o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta.
10. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
- dostęp do telefonu komórkowego lub dostęp do Internetu oraz posiadanie kamerki internetowej.
11. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
- telefonicznie, pod numerem telefonu 22 121 21 61
- mailowo, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
- imię i nazwisko
- numer PESEL
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- w przypadku Teleporad za pośrednictwem połączenia wideo – adres e-mail
- w przypadku Pacjenta małoletniego- imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego
13. W trakcie rejestracji pacjenta wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Świadczeniodawcy, datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy. W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację na adres mailowy Przychodni. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.
14. Płatność za Teleporadę następuje przed wykonaniem usługi, w następującej formie płatności:
- Przelew bankowy na rachunek nr 87 1240 5950 1111 0010 7322 1253, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Pacjenta oraz nazwisko specjalisty z którym będzie przeprowadzona Teleporada
- Po dokonaniu opłaty, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer telefonu 690 22 33 22
15. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej na 2h przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
     O rezygnacji Pacjent zawiadamia Świadczeniodawcę telefonicznie tel.: 22 121 21 61  lub mailowo ( adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
16. W przypadku rezygnacji z Teleporady na 2h przed rozpoczęciem wizyty, po dokonaniu zapłaty za usługę Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
17. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z pkt. 13. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 15. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 11.
18. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie (połącznie telefoniczne, połączenie wideo). Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
19. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w pkt. 12 przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
20  Czas trwania Teleporady zależy od specjalizacji i wynosi od 15 do 45 min. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.
21. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
22. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez Pacjenta.
23. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.
24. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres: MD Clinic Praga Sp. z o.o. 03-505 Warszawa ul. św. Wincentego 14 lok U1, telefonicznie pod numer tel.; 22 121 21 61 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
25. Reklamację rozpatruje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia.
26. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.